Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.De Beren.nl

Met behulp van de Website wil De Beren de mogelijkheid bieden Bestellingen door te geven van Afnemers aan De Beren Vestigingen en informatie bieden  over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van De Beren. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van De Beren op de website www.De Beren.nl gelden de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met De Beren Vestiging;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van De Beren op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan De Beren Vestigingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van De Beren;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het menu van De Beren;  

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de  Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen  Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.7 De Beren Vestiging: de door u gekozen De Beren Vestiging die de Bestelling uitvoert;

1.8 De Beren: De Bezorgberen Holding BV, gevestigd aan de Prins Pieter Christiaanstraat 81 te Rotterdam;

1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en De Beren Vestiging;

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, door Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.11 Website: de website www.bezorgbeer.nl

 

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website biedt De Beren Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een De Beren Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De Afnemer plaatst de Bestelling bij De Beren Vestiging die op basis van de adresgegevens van de Afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze van de Afnemer. De Beren heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van een De Beren Vestiging, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling van een Berenmenu en/of Budgetmenu.

2.4 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Bezorgtijden zijn gelijk aan de openingstijden van de vestigingen. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de Website.  De Beren staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van een Vestiging. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De telefoonnummers staan op de Website.

2.5 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door De Beren Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. De Beren is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website

2.6 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door De Beren Vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

2.7 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website  of contant aan De Beren Vestiging bij bezorging  of afhalen;  Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €30.00 wisselgeld bij zich heeft.

2.8 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. De Beren Vestiging is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat De Beren Vestiging de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. De Beren Vestiging is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien De Beren Vestiging de Bestelling annuleert zal De Beren de Afnemer hierover informeren en de eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn.

3.2 De Beren geeft de Bestelling slechts via de Website door aan De Beren Vestiging maar is geen partij bij de Overeenkomst. De Beren garandeert niet de deugdelijke en/of  tijdige uitvoering van de Bestelling en staat niet in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomt. De Beren sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid uit.

3.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door De Beren Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

 

Artikel 4 Algemeen - gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en De Beren, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 De Beren is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door De Beren en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 De Beren wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Beren zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer bij De Beren te worden geplaatst door een email te sturen naar info@beren.nl of door het invullen van de Berenbeleving op de Website. De Beren zal de klacht in behandeling nemen, contact opnemen met de betreffende Vestiging. De Beren streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer. 

 

Artikel 6 De Website

6.1. De Beren heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert De Beren niet:

-Dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,

-dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

-dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 De Beren is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. De Beren heeft geen zeggenschap over deze websites. De Beren is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

 

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart De Beren volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website wordt gemaakt.

7.3 De Beren is gerechtigd het Wachtwoord te laten vervallen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij De Beren, haar licentiegevers of door De Beren ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Beren, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient De Beren persoonsgegevens te verzamelen.  Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin  informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere  gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt De Beren gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Website.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid De Beren

10.1 De totale aansprakelijkheid van De Beren, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-De kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van De Beren te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van De Beren wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

-Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van De Beren voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 De Beren is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en).

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.